Regulamin

I. DEFINICJE

ADMINISTRATOR – oznacza Autorskie Studio Obuwia i Ubioru Małgorzata Fejkiel-Moryc ul. Beskidzka 39/10  30-611 Kraków nip 6792899550 regon 120780491.

Regulamin - niniejszy dokument.

Serwis - zbiór wzajemnie powiązanych stron www dostępnych pod adresem www www.fejkeil.com za pośrednictwem której świadczone są usługi.

Użytkownik Zarejestrowany – to osoba fizyczna pełnej zdolności do czynności prawnych, która zaakceptowała Regulamin.

Użytkownik Niezarejestrowany – to osoba fizyczna pełnej zdolności do czynności prawnych, która w trakcie procedury składania zamówienia zaakceptowała Regulamin.

Identyfikator - indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Serwisie, jaka została przez niego przybrana na etapie zakładania Konta w Serwisie.

Konto Użytkownika - konto określone unikalnym identyfikatorem i hasłem służące do skorzystania z Serwisu  oraz mechanizm wraz z obszarem pamięci, będący udostępnionym miejscem w zasobach systemu teleinformatycznego ADMINISTRATORA.

Baza Kont Użytkowników - zbiór danych osobowych podanych przez Użytkowników podczas rejestracji na stronach Serwisu, które są gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób  w systemie informatycznym przez ADMINISTRATORA jako Administratora Danych Osobowych na potrzeby świadczenia usług Serwisu.

Umowa – umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a ADMINISTRATOREM na warunkach Regulaminu, którejprzedmiotem jest nabycie prawa do korzystania przez Użytkownika z Usług na warunkach określonych w Regulaminie.

Usługa - pakiet świadczeń będących usługami elektronicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r.) obejmujący hosting tj. udostępnienie zasobów pamięci w infrastrukturze teleinformatycznej ADMINISTRATORA   podłączonej do światowych zasobów w Internecie, wraz z mechanizmem  Konta Użytkownika.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przedmiotem działalności Serwisu jest świadczenie usług elektronicznych w tym sprzedaż oryginalnych artystycznych towarów wytworzonych własnoręcznie za pośrednictwem Serwisu.
2. Niezbędnym dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu „cookies” i z włączoną obsługą javascript oraz konto poczty email.
3. W celu korzystania z Serwisu w pełnym zakresie po stronie użytkownika muszą być spełnione określone wymagania techniczne wskazane poniżej:

Minimalne wymagania sprzętowe:

a)  procesor: architektura x86 1GHz lub odpowiedniki w pozostałych architekturach
b)  Pamięć operacyjna: 512MB
c)  Monitor i karta graficzna: zgodny ze standardem XGA, minimalna rozdzielczość    1024x768 16bit
d)  Dysk twardy: dowolny obsługujący system operacyjny z minimalnie 100MB wolnego miejsca
e)  Mysz lub inny manipulator + klawiatura
f)  Karta sieciowa/modem: umożliwiająca dostęp do sieci Internet z prędkością 512kb/s

Minimalne wymagania oprogramowania:

a)  System Operacyjny: System MS Windows 95 i wyżej, Linux z X.ORG, MacOS 9 lub wyżej, najnowsze systemy mobilne:
b) Android,  iOS, SymbianOS, Windows Mobile
c)  Przeglądarka internetowa: Internet Explorer 7 lub wyżej, Opera 9 i wyżej, FireFox 2 i wyżej, Chrome 1.0 i wyżej, Safari 5
d)  Przeglądarka z obsługą ciasteczek i włączoną obsługą JavaScript
e)  Zalecany plugin Flash Player w wersji 10.0 lub wyżej.

4. Jednocześnie z chwilą zarejestrowania się w Serwisie i akceptacji Regulaminu zawarta zostaje Umowa.
5. Z chwilą dokonania rejestracji i akceptacji Regulaminu osoba zarejestrowana uzyskuje status Użytkownika Zarejestrowanego.
6. Z chwilą złożenia zamówienia, Użytkownik niezarejestrowany akceptuje Regulamin.
7. Do Użytkowników wskazanych w ust. 5 i 6 powyżej, o ile w Regulaminie mowa o Użytkownikach, zapisy Regulaminu mają do nich zastosowanie.
8. Przedmiotem działalności Serwisu jest sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet towarów wytworzonych wedle zamówienia i wytycznych Użytkownika.
9. Korzystanie z Serwisu może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści Regulaminu.
10. ADMINISTRATOR zastrzega sobie również prawo do publikacji rankingów sprzedaży i popularności Towarów.

III. ODSTĄPIENIE, WYPOWIEDZENIE UMOWY

1. Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Użytkownikowi Zarejestrowanemu będącemu Konsumentem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego w ciągu 10 dni od daty jej zawarcia, bez względu na przyczynę odstąpienia.
2. Prawo rozwiązania Umowy przysługuje Użytkownikowi Zarejestrowanemu m.in. w przypadkach określonych w Regulaminie.
3. Użytkownikowi przysługuje prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym poprzez przesłanie stosownego oświadczenia woli na adres mailowy Serwisu:

a) w przypadku cesji praw i zobowiązań ADMINISTRATORA (rozdział XI ustęp 2  Regulaminu),

b) w przypadku złożenia oświadczenia woli o skorzystaniu z tego prawa w ciągu 14 (czternastu) dni od daty prezentacji nowej treści Regulaminu lub jego zmiany w Serwisie, jeżeli Użytkownik nie akceptuje postanowień nowego Regulaminu bądź jego zmian,

c) w każdym czasie, bez podania przyczyny.

4. ADMINISTRATOR zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, jeżeli:

a) na przestrzeni ostatnich dwóch miesięcy Użytkownik nie korzystał z Serwisu,

b) w terminie 6 miesięcy od rejestracji nie dokonał żadnego logowania do Systemu,

c) w każdym czasie, w przypadku zaprzestania udostępniania Serwisu lub jego modyfikacji po opublikowaniu stosownej informacji w Serwisie.

5. W przypadku stwierdzenia przez ADMINISTRATOR upływu terminów, o których mowa w ust. 4 lit. a)  i b), oraz w przypadku zaistnienia okoliczności, które zdaniem ADMINISTRATOR uzasadniają wypowiedzenie (ust. 4 lit. c), ADMINISTRATOR prześle na adres e-mail podany przez Użytkownika przy rejestracji, oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy przez ADMINISTRATORA. Umowa ulegnie rozwiązaniu po upływie jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. W takim przypadku, Konto Użytkownika zostanie zablokowane niezwłocznie po rozwiązaniu Umowy.
6. ADMINISTRATOR ma prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym natychmiastowego odstąpienia od Umowy poprzez zablokowanie Konta Użytkownika z powodów określonych w rozdziale IX (Zablokowanie Konta Użytkownika) Regulaminu.

IV. REJESTRACJA

1. Warunkiem korzystania z wszystkich funkcjonalności Serwisu jest rejestracja Użytkownika oraz akceptacja Regulaminu na zasadach określonych poniżej.
2. Rejestracja w Serwisie nie jest konieczna dla złożenia zamówienia na Towar.
3. W ramach rejestracji Użytkownik podaje m.in. swój adres e-mail oraz hasło.
4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w celu uruchomienia Usługi i jej świadczenia przez okres trwania Umowy, konieczne jest podanie przez Użytkownika danych o charakterze danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest ADMINISTRATOR, która dane osobowe przetwarzać będzie tylko i wyłącznie w zakresie świadczenia Usługi oraz realizacji umów sprzedaży towarów zgodnie z zamówieniem Użytkownika, chyba że Użytkownik wyrazi zgodę, o której mowa w ust. 11 poniżej.
5. ADMINISTRATOR przetwarza dane osobowe Użytkownika we wskazanym poniżej zakresie:

a) zawarcia Umowy z Użytkownikiem,

b) ukształtowania treści Umowy,

c) zmiany lub rozwiązania Umowy oraz prawidłowej realizacji Usługi,

d) realizacji umów sprzedaży towarów, doręczenia, rozliczenia i obsługi procesu reklamacji,

e) w celu prowadzenia Serwisu

6. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z Bazy Kont Użytkowników.
7. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych osobowych.
8. Dokonując rejestracji Użytkownik jest obowiązany wskazać następujące dane osobowe:

a) W przypadku rejestracji jako Użytkownik Zarejestrowany:

 • Imię,
 • nazwisko,
 • adres,
 • kod pocztowy,
 • miasto,
 • kraj
 • nr telefonu
 • adres mailowy
 • nr NIP i firmę przedsiębiorstwa w przypadku, gdy zamówiony towar zakupuje osoba prowadząca działalność gospodarczą, spółka cywilna lub osoba prawna w rozumieniu przepisów prawa polskiego.

b) W przypadku złożenia zamówienia na towar przez Użytkownika niezarejestrowanego użytkownik jest obowiązany podać:

 • Imię,
 • nazwisko,
 • adres dostawy,
 • kod pocztowy dostawy,
 • miasto dostawy,
 • kraj dostawy
 • nr telefonu
 • adres mailowy
 • nr NIP i firmę przedsiębiorstwa w przypadku, gdy zamówiony towar zakupuje osoba prowadząca działalność gospodarczą, spółka cywilna lub osoba prawna w rozumieniu przepisów prawa polskiego.

9. Użytkownik akceptując Regulamin oświadcza, że:

a) dane podane w formularzu rejestracji są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,

b) zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.

10. Użytkownik Serwisu samodzielnie ponosi pełną odpowiedzialność za sprzęt, system i oprogramowanie oraz związane z nimi opłaty, konieczne w celu umożliwienia połączenia się z siecią Internet i korzystania Serwisu.
11. Użytkownik w trakcie procedury rejestracji może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od ADMINISTRATORA na podany w trakcie rejestracji adres elektroniczny e-mail zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz. 1204).

W takim przypadku, ADMINISTRATOR będzie przetwarzać dane osobowe Użytkownika w związku ze świadczeniem Usługi a także zgodnie  z dyspozycją wyrażonej przez Użytkownika zgody.

V. SPRZEDAŻ TOWARÓW

1. Sprzedaż towarów poprzez Serwis następuje zgodnie z Regulaminem.
2. Ceny prezentowanych towarów wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny te nie zawierają kosztów wysyłki, które są dostępne w zakładce„Formy przesyłki”. Ceny zawarte w tej zakładce stanowią integralną część regulaminu.
3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie Serwisu lub uzgodniona w trakcie negocjacji z Serwisem. Użytkownik zamawiając Towar może wskazać czy zakupuje towar gotowy wedle właściwości (kształt, rozmiar, kolor) wskazanych w Serwisie lub zamówić wykonanie Towaru wedle swoich wytycznych uzgodnionych z Serwisem.  Kupując taki towar należy  liczyć się z faktem, że nie jest mechanicznym odlewem z matrycy , lecz dziełem ludzkich rąk z możliwymi dla ludzkiej ręki niedociągnięciami.
4. Wszystkie produkty oferowane przez Serwis są nowe iwolne od wad fizycznych i prawnych ( z zastrzeżeniem ust. 3 powyżej).
5. Kolor lub  odcień towarów, może nieznacznie różnić się od prezentowanych na zdjęciach z uwagi na rodzaj urządzenia końcowego z jakiego korzysta Użytkownik (kodowanie kolorów).
6. Serwis zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oferty Serwisu w sposób nie mający wpływu na już zawarte umowy sprzedaży z Użytkownikami w szczególności w zakresie cen towarów, wprowadzania nowych towarów do oferty oraz przeprowadzanie i odwoływanie akcji promocyjnych.
7. Zamówienia od Użytkowników są przyjmowane poprzez  formularz zamówienia umieszczony na stronie Serwisu.
8. Zamówienia przez Serwis można składać 24 godziny na dobę przez cały rok z zastrzeżeniem przerw technicznych i awarii.
9. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 13:00, w soboty , niedziele oraz oficjalne Święta Państwowe, rozpatrywane są w najbliższym dniu roboczym.
10. Do realizacji zamówienia konieczne jest podanie przez kupującego adresu dostawy (imię i nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto) oraz danych kontaktowych (imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail).
11. W przypadku otrzymania niepełnych, nieprawdziwych lub niezrozumiałych informacji Administrator podejmie próbę kontaktu  z Kupującym w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli kontakt nie będzie możliwy, zamówienie nie będzie zrealizowane.
12. Po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzymuje na podane konto e-mail automatycznie generowany przez Serwis list elektroniczny z potwierdzeniem warunków zamówienia.
13. Do przesyłanego towaru dołączany jest formularz umożliwiający realizację prawa do odstąpienia (o ile w danym przypadku prawo do odstąpienia przysługuje Użytkownikowi), dokument sprzedaży zgodnie z obowiązującym w tym zakresie przepisami prawa oraz kartę gwarancyjną, jeżeli taki dokument przewiduje producent towaru.
14. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnego lub niedokładnego adresu dostawy podanego przez Użytkownika.  Koszty związane z ponowną wysyłką ponosi Użytkownik.
15. Zamówione towary są dostarczane do Użytkownika za pośrednictwem firmy kurierskiej oraz Poczty Polskiej wedle wyboru Użytkownika.
16. Czas dostawy zależy od wybranej formy dostawy. Firmy kurierskie deklarują dostawę w ciągu 1 dnia roboczego. Natomiast Poczta Polska do 3 dni roboczych.
17. W przypadku zamówienia wykonania Towaru wedle wytycznych Użytkownika, Strony zamówienia uzgodnią czas niezbędny na realizację tj. wytworzenie Towaru.
18. Termin otrzymania przesyłki oznacza czas realizacji zamówienia (15-20 dni roboczych) oraz przewidywany czas dostawy.
19. Koszt dostarczenia zamówionego towaru na terenie Polski są wskazane w zakładce „sposób wysyłki”.
20. Użytkownik może wybrać następujące formy płatności:
a) płatności elektroniczne realizowane poprzez: Przelewy24; PayPal
b) Zwykły przelew bankowy
c) Odbiór osobisty w butiku w Krakowie (po uprzednim uiszczeniu zaliczki w wysokości 20% wartości zamówienia – forma płatności dowolna)
21. Operatorem płatności elektronicznych jest Przelewy24.pl .
22. Wybierając opcję płatności elektronicznych realizowanych poprzez Przelewy24 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że:

i. może zostać poproszony o wyrażenie zgody na podanie danych osobowych niezbędnych do realizacji płatności e-przelewem przez spółkę  Dial24 Sp. z o.o., jeżeli  takiej okoliczności nie akceptuje, może dokonać płatności za pośrednictwem innych form płatności,

ii. w związku z podaniem danych osobowych przez Użytkownika, Dial24 Sp. z o.o.:

 • zobowiązuje się do nieprzetwarzania danych osobowych w celach innych niż związane z realizacją usług płatności,
 • zapewnia, że informacje zawarte w bazie danych osobowych nie będą dostępne dla większej liczby pracowników, niż to jest niezbędne do właściwego wykonywania postanowień Umowy,
 • oświadcza, że dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na potrzeby realizacji niniejszej Umowy,
 • oświadcza, że dane osobowe przetwarzane są i chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • oświadcza, że dane osobowe nie są udostępniane nieuprawnionym podmiotom i nie są przetwarzane w celach marketingowych.

23. Operatorem płatności elektronicznych jest PayPal
24. Wybierając opcję płatności elektronicznych realizowanych poprzez [] Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że:

i. może zostać poproszony o wyrażenie zgody na podanie danych osobowych niezbędnych do realizacji płatności e-przelewem przez spółkę  [], jeżeli  takiej okoliczności nie akceptuje, może dokonać płatności za pośrednictwem innych form płatności,

ii. w związku z podaniem danych osobowych przez Użytkownika, []:

 • zobowiązuje się do nieprzetwarzania danych osobowych w celach innych niż związane z realizacją usług płatności,
 • zapewnia, że informacje zawarte w bazie danych osobowych nie będą dostępne dla większej liczby pracowników, niż to jest niezbędne do właściwego wykonywania postanowień Umowy,
 • oświadcza, że dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na potrzeby realizacji niniejszej Umowy,
 • oświadcza, że dane osobowe przetwarzane są i chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • oświadcza, że dane osobowe nie są udostępniane nieuprawnionym podmiotom i nie są przetwarzane w celach marketingowych.

25. Jeżeli użytkownik jest konsumentem w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego, to na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy zgodnie z ust. 25 i 26. W przeciwnym razie ustępów tych nie stosuje się.
26. W przypadku zamówienia Towaru stanowiącego ofertę Serwisu, którego wykonanie nie zostało z Użytkownikiem indywidualnie uzgodnione, Użytkownik może odstąpić od umowy w terminie 10 dni od dnia otrzymania produktu. W przypadku zamówienia Towaru o indywidualnie ustalonych z Użytkownikiem cechach prawo do odstąpienia Użytkownikowi nie przysługuje. Użytkownik nie musi podawać przyczyn odstąpienia. Odstąpienie winno nastąpić przez złożenie pisemnego oświadczenia, które należy przesłać na adres: ul. Beskidzka 39/10  30-611 Kraków.Druk oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest przesyłany wraz z towarem. Dla dochowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Jeżeli użytkownik zapłacił przelewem, to zwrot nastąpi na rachunek, z którego dokonano przelewu. Jeżeli zapłacił przy odbiorze produktu, to zwrot nastąpi na rachunek bankowy wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu.
27. W razie skutecznego wykonania prawa odstąpienia umowę uważa się za niezawartą, a użytkownik jest wolny od wszelkich zobowiązań. Świadczenia użytkownika oraz Administratora podlegają zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot winien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Koszty przesłania produktu do użytkownika są zwracane przez Administratora; koszty przesłania (zwrotu) produktu przez użytkownika z powrotem do Administratora ponosi natomiast użytkownik. Przesłanie produktu przez użytkownika z powrotem do Administratora za pobraniem nie będzie akceptowane.

VI. OGRANICZENIA TECHNICZNE I MERYTORYCZNE

 1. ADMINISTRATOR nie odpowiada za niezależne od niego opóźnienia w działaniu Serwisu leżące po stronie operatorów telekomunikacyjnych.
 2. ADMINISTRATOR zastrzega sobie prawo do:

a) okresowego wyłączania dostępności Serwisu w celu jego rozbudowy lub konserwacji,
b) sporadycznych, krótkich przerw w dostępie do Serwisu,
c) zmiany parametrów Konta Użytkownika oraz cech użytkowych i możliwości Serwisu,
d) zakończenia świadczenia Usług w każdym czasie poprzez zamknięcie części lub całości Serwisu, po opublikowaniu na stronach Serwisu odpowiedniej informacji ze stosownym wyprzedzeniem,
e) do odstąpienia od egzekwowania dowolnego punktu Regulaminu, jeżeli naruszenie Regulaminu jest nieznaczne a jego stopień umożliwia takie odstąpienie.

VII. OBOWIĄZKI i UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

 1. Każdy Użytkownik ma prawo korzystania z całości lub poszczególnych funkcjonalności Serwisu.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do:

a) informowania ADMINISTRATORA o zmianach kontaktowego adresu e-mail pod rygorem skutecznego doręczenia pism lub wiadomości e-mail wysyłanych na adresy nie zaktualizowane,
b) przestrzegania Regulaminu,
c) przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów prawa,

VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacja zgłaszana przez Użytkownika w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy winna zostać przesłana ADMINISTRATOROWI w formie mailowej lub pisemnej na adres siedziby ADMINISTRATORA.
 2. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w związku nie wykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy sprzedaży Towaru m.in. w przypadku:

a) wady fizycznej towaru,
b) wady powstałej w wyniku dostawy (jeżeli zewnętrzne opakowanie przesyłki jest uszkodzone prosimy o wypełnienie protokołu szkody w obecności kuriera/listonosza doręczającego przesyłkę, przy czym nie jest to warunek konieczny),
c) gdy produkt jest niezgodny z produktem wyszczególnionym w zamówieniu.

 1. ADMINISTRATOR obowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, przesyłając w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza usunąć wskazane w reklamacji naruszenia lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz ADMINISTRATORA przez podmioty, za które ADMINISTRATOR nie ponosi odpowiedzialności, ADMINISTRATOR przesyła Użytkownikowi zgłaszającemu reklamację w terminie 7 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności.

IX. ZABLOKOWANIE KONTA UŻYTKOWNIKA

 1. ADMINISTRATOR zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia od Umowy i zablokowania Konta Użytkownika, który:

a) naruszy postanowienia Regulaminu,
b) używa Identyfikatora tożsamego z wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe  lub niezgodnym z dobrymi obyczajami,
c) kieruje groźby karalne, narusza dobra osobiste lub też w inny sposób łamie prawo przy użyciu Serwisu lub w Serwisie.

X. POUFNOŚĆ

 1. Dane osobowe Użytkowników oraz dane dotyczące płatności będą przekazywane osobie trzeciej (np. bankom, centrom rozliczeniowym) tylko w celu związanym z realizacją przeprowadzanej transakcji lub też w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w obowiązujących przepisach prawa.
 2. ADMINISTRATOR może zbierać dane dotyczące popularności i zastosowania poszczególnych Usług oferowanych przez ADMINISTRATOR, dzieląc się nimi z podmiotami zależnymi od ADMINISTRATOR  lub innymi podmiotami powiązanymi. Dane te będą udostępniane tylko anonimowo i grupowo.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. ADMINISTRATOR dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.
 2. ADMINISTRATOR zastrzega sobie prawo do przekazania lub zlecenia wszystkich lub części swoich praw i obowiązków wynikłych z Regulaminu osobie trzeciej. W takim przypadku procedura wstąpienia podmiotu trzeciego w całość lub część praw i obowiązków wynikających z Umowy odbędzie się na warunkach ogólnie obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przepisów prawa.
 3. ADMINISTRATOR zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania Usług w Serwisie, po uprzednim poinformowaniu Użytkowników ze stosownym wyprzedzeniem o podjęciu takiej decyzji.
 4. ADMINISTRATOR zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w dowolnym czasie, w takim przypadku każdy Użytkownik Zarejestrowany zostanie powiadomiony za jednomiesięcznym wyprzedzeniem o zmianie Regulaminu niezwłocznie za pośrednictwem wiadomości e-mail oraz poprzez publikację informacji w Serwisie.
 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy prawa polskiego.
 6. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania Serwisu należy kierować na adres serwis@fejkiel.com lub zgłaszać listownie na adres: ul. Beskidzka 39/10  30-611 Kraków.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2014 roku.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Or Reset password